Återförsäljare     Kontakta oss

Säkerhet

Personlyft med truck

 Vid tillfälliga personlyft med truck och arbetskorg gäller vissa regler, för detaljerad information kontakta Arbetsmiljöverket.

Kortfattat kan man säga följande.

Arbetskorgen skall vara konstruerad för sin uppgift och på korgen skall det finnas en skylt med uppgifter om:

1. Korgens maxlast
2. Korgens vikt
3. Antal personer korgen är avsedd för
4. Vilka basmaskiner korgen är avsedd att användas tillsammans med och
5. Vilka kontroller som skall genomföras innan korgen används

Trucken skall vara utformad för att kunna lyfta en last som är minst fyra gånger totalvikten på arbetskorgen, inklusive maximal last i korgen vid truckens maximala lyfthöjd och 600 mm tyngdpunktsavstånd.
Trucken skall även i övrigt med hänsyn till material, konstruktion, utförande och stabilitet erbjuda betryggande säkerhet för personlyft.
Stativets tiltvinkel får ej vara större än +- 10 grader.
Truckens sänkhastighet av arbetskorgen får inte vara högre än 0.6m/s.
Truckens hjulbas skall vara bredare än korgen.
Trucken får inte vara utrustad med förlängningsgafflar när den används för personlyft.

Första besiktning.
Innan personlyft får ske skall truck och arbetskorg ha genomgått en första besiktning av ett kontrollorgan.
Kontrollorganet skall vara anmält till Arbetsmiljöverket och ackrediterat för uppgiften.

Källa: Arbetsmiljöverkets författningssamling

 

Brandskyddskontroll

 

BRANDSKYDDSKONTROLL TRUCKAR

Enligt brandsäkerhetsbestämmelserna SBF 127Brandskyddskontroll skall årligen utföras på följande truckar

  • Samtliga Förbränningstruckar ( diesel, gasol, bensin, gas)
  • El truckar (batteridrivna) med lastkapacitet överstigande 1500 kg
  • Dragtruckar med tjänstevikt över 600 Kg

C.2.3 Säkerhetsföreskrifter

1. Anordning som används för att värma eller torka fordonet skall vara provad och godkänd
för detta ändamål. Fabrikantens anvisningar skall följas.

2. Starkströmsanordning som används i fordonet skall vara provad och godkänd.
Fabrikantens anvisningar skall följas.

3. Föreskrifter som myndighet utfärdat för att förhindra eller begränsa skada och som gäller
för fordonet eller den lokal där fordonet i regel förvaras, skall iakttas.

4. Elektriska ledningar, kablar och komponenter skall vara fackmannamässigt monterade.

5. Batterikablar skall vara förlagda i skyddshölje som motverkar mekanisk påverkan.

6. Batteriet skall vara försett med polskydd och/eller skyddsmatta.


 

7. Fordonet skall vara försett med lättåtkomlig anordning som medger snabb och enkel avstängning av elsystemet (batterifrånskiljare). När fordonet lämnas skall elsystemet stängas av.

8. Fordonet skall vara utrustat med handbrandsläckare av klass 27A 183BC minimum 4 kg.

9. Fordonet skall årligen genomgå brandskyddskontroll av auktoriserad besiktningsman
varvid besiktningsprotokoll skall upprättas. Vid brandskada skall ett protokoll som inte är
äldre än 14 månader kunna uppvisas. Brandskyddskontroll behöver inte utföras på lantbruksmaskiner,
eltruckar med lastkapacitet understigande 1500 kg och minimaskiner med
tjänstevikt understigande 600 kg och/eller värde understigande 2 prisbasbelopp.

10. Fordonet skall hållas tillfredsställande rengjort för att förhindra uppkomst av brand.

11. Fordon som huvudsakligen arbetar i brandfarlig miljö eller med brandfarligt material (till
exempel flis, torv, trä, papper, sopor eller petroleumprodukter) skall, om inte annat avtalats,
dessutom vara utrustat med fast monterad släckanläggning (sprinkler) enligt brandsäkerhetsbestämmelserna
SBF 127:10 (tidigare RUS 127).

12. Svetsningsarbete får endast ske om nödvändiga säkerhetsåtgärder vidtagas såsom friläggning
och demontering av brännbart material.

13. Fabrikantens anvisningar om skötsel, underhåll, service och dylikt skall följas.
Brandskyddets funktion enligt punkterna 4, 5, 6, 7 och 8 skall alltid upprätthållas. Anläggningsfirmans
skötsel- och underhållsföreskrifter skall följas.

Om säkerhetsföreskrifterna inte följs
Ersättningen kan minskas eller utebli enligt G.3.4 Brott mot säkerhetsföreskrifter.

Kontakta oss
Fyll i formuläret nedan så återkommer vi till er så snart som möjligt.
* Obligatoriska fält
Namn: *
Företag:
E-post: *
Telefon:
Meddelande: